Ring mig op

Alle har ret til en bankkonto

Ret til en bankkonto

Banker i Danmark skal tilbyde en såkaldt basal betalingskonto til alle med lovligt ophold i EU eller et land som EU har indgået en finansiel aftale med samt til personer, som ikke har opholdstilladelse, men som ikke kan udsendes. Meget få personer med et ønske om en dansk bankkonto vil ikke være omfattet.

En basal betalingskonto er en personlig bankkonto, som kan bruges som NemKonto, og som har alle de typiske funktioner, man har behov for.

Der gælder kun få begrænsninger på bankens pligt til at oprette en konto. De fremgår alle af lov om betalingskonti § 11, stk. 1 og 3.

Banken må derfor kun afvise dig, hvis:

 • Du har ikke en reel interesse i at åbne kontoen.
 • Du har allerede en anden basal betalingskonto (medmindre den vil blive lukket).
 • Du har gjort noget strafbart mod banken.
 • Du har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte.
 • Åbningen af kontoen vil føre til en overtrædelse af hvidvasklovens regler.

Det er ikke en gyldig afslagsgrund, at du ikke har en adresse.

Du skal være opmærksom på, at banken kan kræve et gebyr for driften af din konto.

10 dages frist

Når du søger, skal banken hurtigst muligt og senest efter 10 arbejdsdage åbne kontoen eller give dig et afslag. Et afslag er kun gyldigt, hvis det sker af en af de grunde, der er oplistet ovenfor.

Et afslag skal være skriftligt og indeholde begrundelsen. Banken må ikke kræve penge for at få den skriftlige begrundelse. Kun under helt særlige omstændigheder, kan banken undlade at skrive et afslag.

Du kan klage over afslaget. Banken skal oplyse dig om klagemuligheden sammen med afslaget.

En klage skal i første omgang rettes til bankens egen afdeling for klager. Afviser banken klagen. kan du klage videre til Det finansielle ankenævn. Du kan også klage til ankenævnet, hvis I ikke kan indgå en aftale indenfor 5 uger eller hvis banken slet ikke svarer på klagen.

Læs mere her om Det finansielle ankenævn.

Bankerne skal oprette en basal betalingskonto, hvis borgeren har brug for det, og stoppe praksissen med at sende borgeren videre til en anden bank. Hvis vi fremover modtager klager over ulovlige afvisninger, så kvitterer vi med et påbud til banken.
Finanstilsynet

Vil banken lukke din konto?

En bank kan ikke uden videre lukke din basale betalingskonto og smide dig ud. Det kræver at en eller flere af de følgende otte betingelser er opfyldt:

 1. Du har anvendt kontoen til strafbare formål.
 2. Kontoen er ikke blevet brugt i to år.
 3. Du har opgivet forkerte oplysninger ved oprettelsen, hvis de rigtige oplysninger ville have medført et afslag.
 4. Du opfylder ikke længere opholdskravet.
 5. Du har åbnet en konto i en anden bank.
 6. Du har begået noget strafbart mod banken.
 7. Du har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte.
 8. Du anvender din konto til erhvervsmæssige formål.

Betingelserne fremgår af lov om betalingskonti § 13, stk. 1.

Lukningen skal varsles

En opsigelse af din konto skal ske med mindst 2 måneders varsel, medmindre du har anvendt din konto til strafbare formål eller givet forkerte oplysninger ved oprettelsen (nr. 1 og 3).

Varslingen skal give dig tid til at åbne en ny konto i en anden bank, før den gamle konto bliver lukket.

Hvis banken opsiger aftalen, skal du have en skriftlig begrundelse. Kun under helt særlige omstændigheder, kan banken udlade at skrive en begrundelse.

Du kan klage over lukningen. Banken skal oplyse dig om klagemuligheden sammen med meddelelesen om opsigelsen.

En klage skal i første omgang rettes til bankens egen afdeling for klager. Afviser banken klagen, kan du klage videre til Det finansielle ankenævn. Du kan også klage til ankenævnet, hvis I ikke kan indgå en aftale indenfor 5 uger eller hvis banken slet ikke svarer på klagen.

Læs mere her om Det finansielle ankenævn.

Har jeg ret til en konto, selvom jeg ikke har en adresse?

Ja, du har også ret til en bankkonto, selvom du er hjemløs. Banken skal kontrollere dine identitetsoplysninger, blandt andet for at overholde hvidvaskloven. Men det er ikke et krav, at du kan oplyse en adresse.

Har jeg ret til en konto, selvom jeg ikke har et cpr-nummer?

Ja, har du ikke et cpr-nummer eller lignende identifikationsnummer, er din fødselsdato tilstrækkeligt.

Hvor længe tager det at få oprettet en konto?

Når banken har modtaget alt dokumentation, skal banken enten give dig et afslag eller åbne kontoen inden for 10 arbejdsdage.

Kræver det MitID/NemID at oprette en konto?

Oplys banken om, at du ikke har NemID eller MitID, når du anmoder om at få en konto, Bankerne har forskellig praksis. Nogle vil tage imod dokumentation med det samme. Andre giver dig en dato til et møde, hvor du skal medbringe dokumentationen. Andre banker sender et link til din mailadresse, hvor du kan uploade din dokumentation.

Hvilken dokumentation kræver det for at oprette en konto?

Du skal kunne dokumentere, at du er den, du siger, du er. Har du ikke et kørekort eller andet gyldigt billede-ID, er der forskellige andre dokumenter, der kan bruges til identifikation. Fx et sundhedskort (sygesikringsbevis), en dåbs- eller fødselsattest, en bopælsattest fra kommunen eller en årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT.

Sundhedskort og bopælsattest kan bestilles enten via borger.dk eller på Borgerservice i kommunen, hvis du ikke har MitID/NemID.

Dåbs- eller fødselsattest og personattest kan bestilles via borger.dk eller ved henvendelse til dit lokale kirkekontor, hvis du ikke har MitID/NemID.

Din årsopgørelse og forskudsopgørelse fra SKAT kan hentes på www.skat.dk, hvis du har MitID/NemID. Kontakt SKAT på telefon 72 22 18 18, hvis du ikke har MitID/NemID.

Vær opmærksom på, at der kan være gebyr på bestilling af kort og attester.

Jeg har mistet mit kort. Hvad gør jeg?

Kontakt straks banken, for at få dit gamle kort spærret og bestil et nyt. Det kan tage et par uger at få et nyt kort og banken kan tage et gebyr for det.

Se også nedenfor om at få tilsendt et kort, hvis du ikke har en adresse.

Kan jeg få et hævekort, selvom jeg ikke har en adresse, banken kan sende det til?

Ja, det kan du godt. Det afgørende er, at kort og kode når sikkert frem til dig.

Bankerne har forskellig praksis, hvis du ikke har en adresse, de kan sende kort og kode til. Og fremgangsmåden kan ændre sig. Nogle banker sender kortet til én filial og koden til en anden. I andre banker kan kortet afhentes i banken, mens brevet med kode kan sendes til en adresse hos kommunen.

Spørg i banken, hvordan du kan få kortet og koden, hvis du ikke har en adresse. Det er vigtigt, at du holder fast i, at der skal findes en praktisk løsning.

Du kan eventuelt henvise til, at Finans Danmark og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale, hvori der anvises praktiske løsninger til fremsendelse af kort og kode til hjemløse. Se om aftalen her.

Særligt til bankansatte

Retten til en bankkonto fremgår af lov om betalingskonti samt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Særligt § 11 i lov om betalingskonti og § 15 i bekendtgørelsen er relevante i denne sammenhæng. I forhold til opsigelse er særligt lovens § 13 relevant.

Det fremgår direkte af lovens § 11, stk. 2, at retten til en basal betalingskonto gælder:

 • Alle med lovligt ophold i EU eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, samt
 • Personer, som ikke har fået opholdstilladelse, men som ikke kan udsendes.

Kontoåbning

Ved anmodning om åbning af en konto, skal du som bankansat være særligt opmærksom på:

 • Anmodningen skal behandles snarest muligt og senest indenfor 10 arbejdsdage.
 • Der kan kun gives afslag med henvisning til en begrundelse, som fremgår af loven.
 • Afslaget skal være skriftligt og gives i papirform eller på andet varigt medium. Se om begrebet varigt medium i lovens § 2, nr. 11.
 • Begrundelsen skal fremgå af afslaget.
 • Et afslag skal indeholde klagevejledning.

Manglende adresseregistrering er ikke en gyldig afslagsgrund!

Finanstilsynet har i april 2022 indskærpet overfor bankerne, at oprettelse af en basal betalingskonto ikke kan afvises med, at personen ikke har en adresse. Et afslag med denne begrundelse vil udløse et påbud til banken. Se evt. nærmere på Finanstilsynets hjemmeside.

Desuden har Finans Danmark og Kommunernes Landsforening (KL) indgået en aftale om, hvordan hjemløses identitet kan sikres i forbindelse med kontooprettelsen. Aftalen anviser også praktiske løsningsmuligheder for fremsendelse af kontokort og kode til hjemløse.

Se nærmere om aftalen her på Finans Danmarks hjemmeside.

Opsigelse

Ved opsigelse af en konto, skal du som bankansat være særligt opmærksom på:

 • Opsigelse kan kun ske med henvisning til en begrundelse, som fremgår af loven.
 • Der skal gives mindst 2 måneders varsel før opsigelsen træder i kraft, medmindre lovens betingelser for øjeblikkelig virkning er opfyldt.
 • Opsigelsen skal være skriftlig og gives i papirform eller på andet varigt medium.
 • Begrundelsen skal fremgå af meddelelsen om opsigelse.
 • Opsigelsen skal indeholde klagevejledning.

Stenbroens Juristers kampagne

Stenbroens Jurister har udgivet dels et notat om reglerne og et lille rettighedskort, som begge er beregnet til fremvisning i banken.

Vi har iværksat oplysningskampagnen, fordi vi desværre jævnligt bliver bekendt med hjemløse og andre udsatte, som er blevet uberettiget afvist i banken, eller som har fået lukket deres konto uden behørigt varsel. Det medfører alvorlige problemer for den enkelte borgere, der uden adgang til en bankkonto ikke kan få udbetalt offentlige ydelser.

Borgere, der modtager ydelser fra det offentlige, har direkte pligt til at have en bankkonto, der er anvist som NemKonto, jf. lov om offentlige betalinger m.v. Efter Grundlovens § 75, stk. 2, har man ret til hjælp fra det offentlige, hvis man ikke kan ernære sig selv. Da denne hjælpepligt i dag praktisk opfyldes ved udbetaling af ydelser til borgerens NemKonto, kan afvisning af kontooprettelsen udgøre en barriere for statens opfyldelse af en grundlovssikret rettighed.

Spørgsmål eller bemærkninger til notatet, kortet eller kampagnen kan rettes til Stenbroens Jurister på kontakt@stenbroensjurister.dk. Spørgsmål om bankernes forpligtelser bedes derimod rettet til myndighederne.

Lov om betalingskonti

Lovbekendtgørelse nr. 407 af 29. marts 2022 på Retsinformation.

Læs loven her

God skik-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder.

Læs bekendtgørelsen her

Aftale mellem KL og Finans Danmark

Aftalen mellem Finans Danmark Kommunernes Landsforening (KL) om betalingskonti til hjemløse.

Læs om aftalen her

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du er også velkomment til selv at ringe til os på nedenstående nummer.

33 33 05 05

Dine oplysninger bliver opbevaret, for at vi kan komme i kontakt med dig. Herefter slettes de.