Ring mig op

Undgå straf for stofbesiddelse

Taget med stof på dig?

Det er muligt at undgå bøden og få en advarsel for besiddelse af stof til eget brug.

Det normale er bødestraf

Udgangspunktet i lovgivningen er, at det giver mindst en bødestraf, hvis du bliver taget af politiet med stof på dig. Bøden er på minimum 2.000 kr. for cannabis og minimum 3.000 kr. for de såkaldte hårde stoffer.

Bødens størrelse stiger med mængden af stof og hvis man tidligere er straffet for stofbesiddelse.

Slip med en advarsel

Der findes imidlertid en særlig social undtagelsesregel. Den betyder, at hvis tre betingelser er opfyldt, så skal politiet afslutte din sag med en advarsel. Hvis betingelserne er opfyldt, slipper du for bøden.

Reglen gælder i hele Danmark og, hver gang, du bliver taget med stof på dig.

De tre betingelser er:

  1. Stoffet er til dig selv,
  2. Du er stærkt afhængig af hårde stoffer, og
  3. Du har lav indtægt som fx kontanthjælp eller førtidspension.

Bruger du udelukkende hash, kan du ikke få en advarsel efter denne regel, selvom du er afhængig. Er du derimod stærkt afhængig af et eller flere såkaldte hårde stoffer, skal du også have en advarsel for besiddelse af hash.

Du skal være opmærksom på, at reglen ikke forhindrer politiet i at tage stoffet fra dig. Men du undgå den dyre bøde.

Læs mere om betingelserne herunder.

Betingelse 1: Gælder kun besiddelse til eget brug


Stoffet skal være til dit eget brug.

Hvis du havde stoffet for at sælge det videre, kan du ikke få en advarsel efter denne regel. Men stoffet kan godt være til eget brug, selvom der er tale om stof til længere tids brug.

Betingelse 2: Du skal være stærkt afhængig af hårde stoffer

Det er en betingelse i lovgivningen , at ”besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug.”

Du vil derfor ikke kunne få en advarsel efter denne regel, hvis du kun bruger stoffer en gang imellem. Du skal være afhængig af såkaldte hårde stoffer. Det vil sige fx kokain, amfetamin, heroin, metadon eller ulovligt anskaffet medicin.

Bruger du udelukkende hash, kan du ikke få en advarsel efter denne regel, selvom du er afhængig. Er du derimod stærkt afhængig af et eller flere hårde stoffer, skal du også have en advarsel for besiddelse af hash.

Betingelse 3: Du skal have lav indkomst

Dine sociale forhold skal tale for at give dig en advarsel. Det betyder i praksis, at du skal have lav indkomst som fx kontanthjælp eller førtidspension (eller hvis du slet ikke har nogen indkomst), og ikke har en opsparing.

Hvis du har indtægter fra lovligt arbejde eller får dagpenge, vil du derimod ikke kunne få en advarsel efter denne regel.

Opfylder du ikke betingelserne?

Opfylder du ikke alle tre betingelser, kan du fortsat bede politiet om en advarsel efter andre regler. Det vil i så fald afhænge af en konkret vurdering af din sag.

Du kan også anmode politiet om at få bøden nedsat. Der er fast praksis for at nedsætte bøden for unge under 18 år og for personer med særlig lav indtægt.

Desuden er der mulighed for at afdrage bøder, så du ikke skal betale det hele på én gang.

Det kan du gøre

Fortæl politiet, at du ønsker en advarsel og bed dem skrive det i deres rapport. Det kan du gøre, enten når du får taget stoffet eller ved at ringe til dem, hvis du får tilsendt en bøde.

Har du Stenbroens Juristers lille gule kort om advarselsreglen, kan du vise det til politibetjenten. Du kan bestille kortet gratis her på siden.

Det væsentlige er, at du får fortalt politiet, at dine sociale forhold og afhængighed taler for, at du skal have en advarsel.

Henvis eventuelt til bemærkningerne om advarsel i paragraf 3, stykke 1, i lov om euforiserende stoffer og afsnit 2.2 i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika.

Får du alligevel tilsendt en bøde, kan du få gratis rådgivning hos Stenbroens Jurister på 33 33 05 05.

Husk at holde øje med din e-Boks eller fysiske postkasse. Hvis politiet sender dig et bødeforelæg, skal du reagere indenfor en frist. Ellers vil du blive dømt automatisk og så er det sværere at få ændret bøden til en advarsel.

Bestil det gule kort gratis

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker flere kort tilsendt

Her står reglerne

Den særlige advarselsregel fremgår af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1.

Advarselsreglen er præciseret i Rigsadvokatens meddelelse om narkotika, afsnit 2.2. Det fremgår også af rigsadvokatmeddelelsen, at advarslen gives efter reglerne om tiltalefrafald i retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 7.

Vær opmærksom på, at efter teksten i loven ”kan” der gives en advarsel. Men det fremgår klart af rigsadvokatmeddelelsen, at advarslen ”skal” gives, når betingelserne er opfyldt. Også i gentagelsestilfælde.

Den særlige sociale undtagelsesregel blev indsat i lovgivningen i 2007 ved lov nr. 526 af 6. juni 2007. Du kan læse mere om reglen i lovforslaget her.

Særligt til politiet

I alle sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug skal efterforskningen omfatte sigtedes sociale forhold og stofbrugets karakter. Det gælder også i sager, hvor politiet ikke vurderer, at den sigtede skal have en advarsel.

Er forholdene ikke undersøgt og beskrevet i politirapporten, vil det være i strid med krav i retsplejeloven og Rigsadvokatens meddelelse om narkotika. I en klagesag ved Københavns Vestegns Politi udtalte politikredsen kritik af egne betjente, fordi sagen ikke var oplyst korrekt. Se afgørelsen i anonymiseret form.

Rigspolitiet har i juni 2023 udsendt et actioncard om reglerne til alle landets politikredse. Det fremgår direkte af Rigspolitiets actioncard, at rapporten – uanset vurderingens udfald – skal indeholde en beskrivelse af undersøgelsen og vurderingen af sigtedes sociale forhold og eventuelle afhængighed.

Det fremgår desuden af det udsendte materiale fra Rigspolitiet, at kendskab til advarselsreglen er relevant i alle politikredse og for alle polititjenestemænd med borgerkontakt. Rigspolitiet har udarbejdet et oplysningsmateriale til brug ved briefinger mv. For at sikre kontinuerligt fokus på brugen af advarselsreglen skal informationsindsatsen gentages årligt i politikredsene.

Lov om euforiserende stoffer

Her finder du den seneste lovbekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer.

Retsinformation
1

Få en plakat

Stenbroens Jurister har længe haft fokus på problemerne med advarselsreglen. Udover vores gule kort har vi udgivet en plakat om reglen, som kan hænges op på væresteder mv. hvor der kommer stofbrugere i målgruppen for advarsel. Skriv eller ring til os, hvis du gerne vil have et par plakater tilsendt.

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du er også velkomment til selv at ringe til os på nedenstående nummer.

33 33 05 05

Dine oplysninger bliver opbevaret, for at vi kan komme i kontakt med dig. Herefter slettes de.