Ring mig op

Abstinenser skal behandles

Du kan søge lægehjælp, hvis du har abstinenser. Behandlingen kan mindske de lidelser, som du kan få, hvis du mangler eller stopper med at bruge stoffer, medicin eller alkohol.

Alle læger må behandle abstinenser. Er abstinenserne akutte, skal lægen straks behandle dem. Lægens pligt til at behandle abstinenser fremgår direkte af autorisationslovens § 41, stk. 1.

Lovgivningen blev præciseret i 2019 for at sikre stofbrugeres adgang til abstinensbehandling.

Bestil abstinenskortet

Dit navn 

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker flere kort tilsendt

Hvis du har abstinenser

Har du abstinenser, kan du søge behandling hos alle læger. Det vil være en god idé først at kontakte det lokale rusmiddelcenter (behandlingssted) og bede om at tale med deres læge, hvis de har åbent.

Kan du ikke få kontakt til en læge hos rusmiddelcenteret, kan du kontakte fx lægevagten med henblik på henvisning til en læge på hospitalet. Du kan også kontakte din egen, praktiserende læge.

Behovet for abstinensbehandling kan opstå, fordi du er ophørt med at indtage stoffer, medicin eller alkohol – eller fordi du ikke har kunnet skaffe nok af det stof, som du plejer at bruge. Årsagen til at du oplever abstinenser, har ingen betydning for din ret til abstinensbehandling.

Du kan derfor også søge abstinensbehandling, hvis du ikke har fået udleveret din metadon eller anden substitutionsmedicin. Kan eller vil dit behandlingssted ikke udlevere den medicin, du plejer at få, bør de i stedet hjælpe dig med at få abstinensbehandling. Som minimum ved at vejlede dig om rettigheden og hvor du kan søge abstinensbehandling.

Retten til abstinensbehandling er også relevant, hvis du søger substitutionsbehandling hos en kommune, der ikke har mulighed for at starte dig i behandling med det samme.

Godt råd # 1: Hold fast i, at du vil tilses af en læge

Når du søger hjælp, vil du ofte ikke møde lægen som den første. Måske bliver du taget imod af en sygeplejerske eller andet personale. Det er derfor vigtigt, at du gør det klart, at du vil tilses af en læge og have vurderet, om dine abstinenser er behandlingskrævende.

Godt råd # 2: Få et abstinenskort og henvis lægen til abstinenser.dk

Det fremgår klart af autorisationslovens § 41, stk. 1, at alle læger må behandle abstinenser, og at lægen straks skal iværksætte behandlingen, hvis abstinenserne er akutte. Bestemmelsen blev endda præciseret for få år siden.

Desværre er der stadig læger rundt omkring, der fejlagtigt tror, at de ikke må ordinere benzodiazepiner eller opioider som led i abstinensbehandling. Af samme grund kan lægen være meget tilbageholdende med at ordinere nok/tilstrækkelig medicin til at afhjælpe abstinenserne.

Det kan derfor være relevant at henvise lægen her til hjemmesiden, hvor vi forklarer om pligten til at behandle abstinenser.

Godt råd # 3: Undgå konflikt med lægen

Det er altid lægens vurdering, om dine abstinenser er behandlingskrævende, og om de er akutte. Og selvom der findes forskellige faglige retningslinjer, er det i sidste ende også lægen der bestemmer, hvilken behandling du kan tilbydes.

Du kan altså ikke kræve et bestemt præparat eller en bestemt dosis. Men lægen skal lytte til dig og inddrage dine ønsker i sine overvejelser.

Forklar lægen alt hvad du kan om, hvilke rusmidler du plejer at bruge og hvor meget. Fortæl hvordan du har det både fysisk og psykisk. Dét er vigtigt, for at den rette abstinensbehandling iværksættes.

Det kan være, at lægen foreslår et præparat eller en dosis, som du ikke er tilfreds med. I den situation må du prøve at forklare lægen, hvorfor den behandling ikke vil fungere for dig.

Det kan kræve tålmodighed at søge abstinensbehandling, hvis lægen ikke kender dig og ikke har erfaring med behandling af abstinenser.

Er du bange for, at du ikke får nok medicin, bør du forsøge at lave en aftale med lægen om, hvad I gør, hvis behandlingen ikke virker godt nok.

Det er aldrig en betingelse i det danske sundhedsvæsen, at man taler pænt for at få hjælp. Men det er selvfølgelig vigtigt at undgå en konflikt med lægen. Det hele kan køre af sporet, hvis lægen føler sig truet eller bebrejdet.

Godt råd # 4: Tag en ven eller pårørende med

Hvis du har mulighed for det, kan det gøre en stor forskel at have nogen med som støtte, når du søger lægehjælp.

En pårørende, en god ven eller anden tæt på dig, som ikke har abstinenser, kan holde fokus og hjælpe dig med at få sagt det vigtigste. Det er fx nemmere for den, der går med, at insistere på, at du bliver tilset af en læge.

I dialogen med lægen, kan personen hjælpe dig med at forklare din situation og dine ønsker på en god måde. Man holder også bedre ventetiden ud, hvis man ikke er alene.

Er man med som støtte, kan man hjælpe med at skrive navne (og gerne telefonnummer) ned på dem, I taler med. Oplysningerne kan være guld værd, hvis I fx er blevet henvist videre, og der opstår problemer, som gør det nødvendigt at vende tilbage igen. Oplysningerne kan også være vigtige, hvis man vil klage senere.

Det er også vigtigt at bede læger og andre sundhedspersoner om at skrive ned, at I har været der, og hvad I har talt om. Dette bliver særligt vigtigt, hvis lægen ikke vil tilse - eller behandle abstinenserne, eller hvis der ikke tilbydes relevant og tilstrækkelig medicin.

Godt råd # 5: Spørg efter en socialsygeplejerske

Nogle hospitaler har ansat socialsygeplejersker. Det er sygeplejersker, som har særlig erfaring med rusmiddelbrugere og andre særligt udsatte patienter.

Søger du abstinensbehandling på et hospital, kan det derfor være en god idé at spørge efter en socialsygeplejerske, som kan støtte dig.

Socialsygeplejersken vil typisk kende godt til abstinenser og behandlingen, og kan hjælpe dig i dialogen med lægen.

Godt råd # 6: Klag, hvis du bliver afvist

Du kan klage, hvis lægen ikke vil tilse dig eller ikke vil behandle dine abstinenser. En klagesag tager ofte lang tid og hjælper dig ikke i situationen. Men din klage kan holde lægen ansvarlig og sikre bedre abstinensbehandling i fremtiden.

Stenbroens Jurister yder gratis retshjælp til hjemløse, stofafhængige og andre særligt udsatte. Vi tilbyder blandt andet vejledning om abstinensbehandling og hjælp med at klage.

Særligt for læger og andre sundhedspersoner

Alle læger må ordinere afhængighedsskabende lægemidler som led i abstinensbehandling af kort varighed. I tilfælde af behandlingskrævende akutte abstinenser skal ordinationen foretages straks.

Retten og pligten til at behandle abstinenser fremgår af autorisationslovens § 41, stk. 1. Bestemmelsen blev præciseret i 2019, for at sikre at stofbrugere behandles korrekt, når de henvender sig i sundhedsvæsnet med abstinenser.

Reglerne betyder, at læger og andre sundhedspersoner skal sørge for, at en patient, der henvender sig med abstinenser, bliver tilset og tilbudt relevant behandling. Dette gælder uanset om patienten allerede er indskrevet i misbrugsbehandling i kommunalt regi.

Det fremgår også af Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (substitutionsvejledningen), pkt. 3.2. og 11.8. Du finder et link til vejledningen her.

Vurderes patientens abstinenstilstand ikke eller tilbydes der ikke relevant abstinensbehandling, kan det være i strid med lægens forpligtelse efter autorisationslovens § 17 til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

“Undladelse af igangsættelse af lægelig stofmisbrugsbehandling med afhængighedsskabende lægemidler af en patient med akut behandlingsbehov, vil kunne være i strid med en læges forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed”
Substitutionsvejledningen pkt. 3.2.

Erfaringer viser, at særligt abstinensbehandling relateret til stofbrug kan give udfordringer. Der er fx tilfælde, hvor læger har behandlet opioidrelaterede abstinenser efter procedurer for alkoholrelaterede abstinenser, som kræver helt forskellig behandling.

Lægen skal desuden være opmærksom på, at abstinensbehandlingen i nogle tilfælde indebærer ordination af betydelige mængder afhængighedsskabende lægemidler.

De praktiske udfordringer kan skyldes, at mange læger ikke har erfaring med behandling af stof- og medicinrelaterede abstinenser, og at mange læger ikke har adgang til lokale faglige instrukser for behandling.

Region Hovedstaden har imidlertid arbejdet indgående med at opsamle og konkretisere faglige anbefalinger i en samlet vejledning om akutte abstinenstilstande og forgiftninger hos stofafhængige. Regionens abstinensinstrukser kan findes på de nedenstående links.

Underret os venligst på kontakt@stenbroensjurister.dk, hvis du oplever problemer med vores links.

Vejledning om stofabstinenser

Region Hovedstadens vejledning om behandling af abstinenstilstande og forgiftninger hos stofafhængige.

Gå til vejledningen

Vejledning om alkoholabstinenser

Region Hovedstadens vejledning om Alkoholabstinensbehandling - visitation, monitorering og scoring.

Gå til vejledningen

Substitutionsvejledningen

Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin.

Gå til vejledningen

Om autorisationslovens § 41

Retten til abstinensbehandling fremgår af autorisationslovens § 41. Bestemmelsen findes i lovens kapitel 9, der samler en række bestemmelser om lægers ordination af lægemidler, fx metadon og benzodiazepiner mm., der kan medføre afhængighed.

Paragraf 41 forbyder overordnet læger at behandle stofmisbrug med afhængighedsskabende medicin, medmindre lægen er ansat på et behandlingssted i det kommunale system.

Bestemmelsen blev til i 1995 med den såkaldte metadonlov, som på den ene side forpligtede amterne (i dag kommunerne) til at tilbyde vederlagsfri lægelig stofmisbrugsbehandling, men samtidig forbød andre læger at gøre det. Kun i særlige tilfælde kan stofmisbrugsbehandlingen overdrages til andre læger.

Autorisationsloven har dog aldrig stået i vejen for abstinensbehandling. Det har hele tiden fremgået direkte af bestemmelsen, at enkeltstående ordinationer som led i abstinensbehandling af kort varighed kan foretages af andre læger.

Det betyder, at alle læger må behandle abstinenser. Lægen kan endda være forpligtet til det, og undladelse kan være i strid med lægens forpligtelse til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det fremgår også af Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin.

I 2019 blev § 41 præciseret, så det nu fremgår udtrykkeligt, at lægen straks skal ordinere medicin i tilfælde af behandlingskrævende akutte abstinenser. Du kan se mere om lovændringen her (Retsinformation)

Præciseringen skete for at sikre afhængige stofbrugeres adgang til abstinensbehandling efter en brugerundersøgelse dokumenterede, at stofbrugere med abstinenser oplevede at blive afvist, når de søgte behandling.

Det blev samtidig indført i bestemmelsen, at sygehuslæger må ordinere medicin som led i behandling for stofmisbrug, når en stofbruger er indlagt på hospitalet. Det er altså muligt både at opstarte og fortsætte egentlig stofmisbrugsbehandling under en indlæggelse.

Abstinensbehandling eller stofmisbrugsbehandling

Abstinensbehandling er forskelligt efter det forbrug, abstinenserne udspringer af. Behandlingen af alkoholrelaterede abstinenser er således forskellige fra stofrelaterede abstinenser.

Når der er tale om opioidafhængighed og opioidrelaterede abstinenser, er det ikke nemt at skelne mellem abstinensbehandling og lægelig stofmisbrugsbehandling. For i praksis kan der være tale om præcis samme medicinordination i begge tilfælde.

Lægelig stofmisbrugsbehandling foregår typisk i et længere forløb og sigter mod at reducere stofbruget eller dets skadevirkninger. Behandlingen kaldes også substitutionsbehandling, fordi der ordineres afhængighedsskabende lægemidler med henblik på at erstatte (substituere) patientens brug af illegalt erhvervede opioider.

Ved abstinensbehandlingen er formålet mere kortsigtet på nu og her at afhjælpe de lidelser, som abstinenstilstanden giver patienten. Abstinensbehandlingen kan imidlertid fortsættes indtil stofbrugeren kan komme i substitutionsbehandling.

Muligheden for abstinensbehandling er derved særlig væsentlig for opioidafhængige stofbrugere, der ønsker at komme i substitutionsbehandling. For mens lovgivningen om stofmisbrugsbehandling giver kommunen 14 dage til at iværksætte behandlingen, så er der ingen ventetid efter autorisationsloven.

Abstinensbehandling kan derfor i nogle tilfælde fungere som en mere tilgængelig indgang til den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Bestil en plakat

Kampagnens illustrationer er tegnet af kunstneren Asbjørn Skou. De er blevet til på baggrund af symptomlister og personlige beretninger om abstinensoplevelser. De voldsomme udtryk er udvalgt i dialog med brugerorganisationerne. Kampagneplakaten kan bestilles ved at skrive eller ringe til os. Du skal være opmærksom på, at plakaten er stor - 68 cm bred og 100 cm høj.

Bliv ringet op

Udfyld felterne, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Du er også velkomment til selv at ringe til os på nedenstående nummer.

33 33 05 05

Dine oplysninger bliver opbevaret, for at vi kan komme i kontakt med dig. Herefter slettes de.